ประวัติความเป็นมา


     
 
      ความเป็นมา สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเกิดจากดำริของอดีตท่านผู้ว่าการ ปตท. คือคุณเลื่อน กฤษณกรี ซึ่งเมื่อปี 2527 ท่านดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติได้ตระหนักถึงความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ของท่านประกอบกับท่านเคยประสบกับความรู้สึกที่แสนสะเทือนใจที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านบางคนต้องเกษียณออกจากงานประจำแล้วเคยอยู่บ้านพักของทาง ปตท.จัดให้ แล้วไม่มีเงินเพียงพอที่จะปลูกสร้าง หรือซื้อหาที่อยู่อาศัยใหม่สร้างความทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจึงไม่ต้องการให้เหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นกับพนักงานด้านปฏิบัติการ ก๊าซธรรมชาติ จุดประกายความคิดที่จะรวมตัวก่อตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงทางการ เงินแก่พนักงาน ได้มีผู้เห็นพร้อมกับความคิดนี้ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2527 จำนวน 167 ท่าน จึงเป็นปรากฏรายชื่อท่านเป็นสมาชิกหมายเลข 0001 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มีทุนเรือนหุ้น66,170.00บาท(หกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)มีชื่อว่า”สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานปฏิบัติการก๊าธรรมชาติ จำกัด” มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติ ชลบุรี มีคณะกรรมการบริหารที่เลือกมาจากสมาชิกผู้ก่อตั้งจำนวน 15 คน โดยมีคุณจุฑา สายมาลา เป็นประธานกรรมการดำเนินงานคนแรก มีการบริการด้านเงินกู้ สามัญ ไม่เกินรายละ 50,000.00 บาท และเงินกู้ฉุกเฉินรายละ 1,500.00 บาท