โดย admin -  วันที่ 13 มี.ค. 2566 เวลา 10:11 น.

รายงานการจ่ายสวัสดิการา ปีบัญชี 2565

ประเภทสวัสดิการ จำนวน(ราย) สมาชิกสมรส 13 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก ...


โดย admin -  วันที่ 13 มี.ค. 2566 เวลา 10:07 น.

รายการจ่ายสวัสดิการสมาชิกปีบัญชี 2564

ประเภทสวัสดิการ จำนวน(ราย) สมาชิกสมรส 14 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก ...


โดย admin -  วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 09:51 น.

รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2563

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 36 180,000....


โดย admin -  วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 09:42 น.

รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2562

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 91 455,000....


โดย admin -  วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 09:38 น.

รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2561

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 112 560,000...


โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

รายการจ่ายเงินสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2560

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 94 470,000....


โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 15:43 น.

รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2558

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 93 465,000....


โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 15:43 น.

รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2559

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 96 480,000....


โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 15:42 น.

รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2557

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 96 470,000....


โดย admin -  วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 15:41 น.

รายการจ่ายสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2556

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 63 315,000....