สิทธิประโยชน์

โดย admin
 วันที่ 05 มี.ค. 2562 เวลา 11:16 น.
 6490

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ประกันชีวิตประเภทอุบัติเหตุ
 
อายุสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือน ไม่ถึง   4 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่   4 ปีขึ้นไปถึง   8 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่   8 ปีขึ้นไปถึง 12 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปถึง 16 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 400,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปถึง 20 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปถึง 24 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 600,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไปถึง 26 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 700,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไปถึง 28 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 800,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไปถึง 30 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 900,000.00 บาท
อายุสมาชิกตั้งแต่ 30 ปีขึ้น จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000.00 บาท
มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป
 

 

เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
 
1. อายุสมาชิก  < 2    ปี ได้รับ 20,000.00 บาท
2. อายุสมาชิก  2-5    ปี ได้รับ 40,000.00 บาท
3. อายุสมาชิก  5-10  ปี ได้รับ 80,000.00 บาท
4. อายุสมาชิก 10-20 ปี ได้รับ 120,000.00 บาท
5. อายุสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ได้รับ 200,000.00 บาท
6. ครอบครัวสมาชิกรายละ 5,000.00 บาท
(บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่บรรลุนิติภาวะไม่เกิน 3 คน ศพละ 5,000 บาท )    
 มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
 

 

 
หลักเกณฑ์การส่งค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่แรกเข้าตามหลักเกณฑ์ขั้นต่ำ 500 บาท
สูงสุด 20% ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 60,000.00 บาท
และมีหุ้นสะสมได้สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท