หลักเกณฑ์การคำนวณเงินได้ การให้กู้

โดย admin
 วันที่ 05 มี.ค. 2562 เวลา 15:37 น.
 10252
*หลักเกณฑ์การคำนวณเงินได้ของการให้เงินกู้*
1. การคำนวนเงินได้รายเดือน
- เงินเดือน 100%
- ค่าเบี้ยต่างจังหวัด 100%

- ค่าปฏิบัติงานกะ(SHIFT ALLOWANCE) 100%

- ค่าเข้าเวร( Stand By) 100%

- ค่าที่พัก 100%
-รายได้ประจำอื่นๆ 100%

 

2. จำนวนเงินเหลือใช้ต่อเดือน
- ต้องมีเงินเหลือใช้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 30% ของเงินเดือนหรือไม่น้อยกว่า 6,000.00 บาท
3. กรณีการให้กู้เงินสามัญที่นอกเหนือระเบียบและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ ให้นำเสนอ คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา โดยพิจารณาจากเหตุผลที่สำคัญในการขอกู้เงินดังนี้- เกี่ยวกับการเจ็บป่วยของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว

 

- เพื่อการป้องกันความเสียหายหรือสูญเสียทรัพย์สินของผู้กู้อย่างร้ายแรง

- เกี่ยวกับคดีความ

- เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ

*การชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์*
1. นำเงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งมี 3 สาขา ดังนี้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์

 

ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด”

- สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-1-06662-6

- สาขามาบตาพุด เลขที่บัญชี 234-1-07512-6

- สาขา ปตท. เลขที่บัญชี 071-1-00302-5

***เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ธนาคารพิมพ์ชื่อสมาชิกและเลขที่สมาชิกลงในระบบการรับฝากเงินของธนาคารด้วย หากดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะต้องโทรแจ้งหรือ FAX เอกสารการโอนเงินให้สหกรณ์ทราบภายในวันที่ดำเนินการทุกครั้ง***

2. กำหนดการชำระหนี้ ภายในสิ้นเดือนก่อนถึงเดือนถัดไป