สวัสดิการ

โดย admin
 วันที่ 05 มี.ค. 2562 เวลา 15:38 น.
 10596

สวัสดิการสมาชิก

 
 
   สวัสดิการทุกประเภทให้สมาชิกขอรับสวัสดิการโดยยื่นเอกสารหลักฐาน ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เกิดสิทธิ์ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ส่งเอกสารขอรับสวัสดิการพร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือ
สมาชิกเกษียณอายุ
การจ่ายเงินกรณีสมาชิกเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานต้นสังกัด โดยอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้จ่ายเป็นเงินบำเหน็จเกษียณอายุเป็นเงินจำนวน10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ครั้งเดียว โดยจ่ายเป็นเงินสดหรือหุ้นสหกรณ์ จำนวน 1,000 หุ้น ยกเว้นสมาชิกที่เกษียณก่อนกำหนด
สมาชิกประสบภัยธรรมชาติ
การจ่ายเงินกรณีสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ ให้จ่ายเงินสวัสดิการในวงเงินไม่เกิน10,000.00 บาท/ปี เฉพาะเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกที่ทำนิติกรรมจำนองไว้กับสหกรณ์เท่านั้น ใช้หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านที่ประสบภัย, ภาพถ่าย และหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองท้องถิ่น
สมาชิกเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ใน
การจ่ายเงินกรณีช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล คนไข้ในตั้งแต่ 2 คืน 3 วันขึ้นไป ให้จ่ายเงินสวัสดิการเป็นเงินจำนวน 2,000.00 บาท(สองพันบาทถ้วน) แต่ปีบัญชีละไม่เกิน 2 ครั้ง ใช้หลักฐานสำเนาใบรับรองแพทย์ และสำเนาใบเสร็จรับเงิน
สมาชิกสมรสและจดทะเบียนตามกฎหมาย
การจ่ายเงินกรณีสมาชิกสมรสและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ให้จ่ายเงินสวัสดิการเป็นเงิน 1,000.00 บาท ต่อคนเพียงครั้งเดียว ใช้หลักฐานสำเนาทะเบียนสมรส
สมาชิกมีบุตร
การจ่ายเงินกรณีสมาชิกมีบุตร เพื่อรับขวัญทายาทคนใหม่ ให้จ่ายสวัสดิการเป็นเงินครอบครัวละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อบุตร 1 คน แต่ไม่เกินครอบครัวละ 3 คน ใช้หลักฐานใบเกิด
การจ่ายเงินทำบุญงานศพกรณีครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตรายละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) (ครอบครัวสมาชิกหมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่บรรลุนิติภาวะไม่เกิน 3 คน ศพละ 5,000 บาท ) ใช้หลักฐานใบมรณะบัตร
สวัสดิการทุกประเภทสมาชิกจะต้องส่งเอกสารขอเบิกสวัสดิการให้ถึงสหกรณ์ภายใน 90 วันยกเว้นเงินทำบุยงานศพครอบครัวสมาชิกให้ถึงสหกรณ์ภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดสิทธิของสวัสดิการนั้น