คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 (พ.ศ.2557)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 15:32 น.
 1855

คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 30 (2557)

 
 
คุณทวีศักดิ์ ไทพิทักษ์ ประธานกรรมการ
คุณยุธนา วิญญูพงศ์พันธ์ รองประธานกรรมการคนที่1
คุณเอกวิทย์ จิตรดาี กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ
คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ รองประธานกรรมการคนที่2
คุณชูชาติ  พนัสอัมพร เลขนุการ
คุณสุวรรณา ลีลานุเกษมพงศ์ เหรัญญิก
สมรชัย คุณรักษ์ กรรมการเขตชลบุรี
คุณปานศิริ ไพศาลอนันทน์ กรรมการเขตชลบุรี
คุณคมกฤช มิสเกตุ กรรมการเขตกรุงเทพ
คุณเทิด ลำภา กรรมการเขตระยอง
คุณยุทธนา อ่ำกลิ่น กรรมการเขตระยอง
คุณพรหมณัฐ ยุทธ์ธนโรจน์ กรรมการ(PTTGC)
คุณมณฑล แพทอง กรรมการเขตศรีราชา
คุณศันสิดา  พิมลรัตน์ กรรมการ(THAPPLINE)
คุณณิชา ศรีจันทรนนท์ กรรมการ(PTTGC)
     
     
ผู้ตรวจสอบกิจการ    
นายณฐกร แก้วดี  
นายนราชิต ภัทรกุลปรียา  
     
     
เจ้าหน้าที่สหกรณ์    
เป็นสุข บุญยะโกวิทย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
สุมาลี ดาวเรือง เจ้าหน้าที่การเงิน
รัศมี  พันธุประภาส เจ้าหน้าบัญชี
พงศ์ผกา ศรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
อภิญญา อภิชาติโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์