คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 (พ.ศ.2558)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 15:33 น.
 2015

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31(2558)

 
 
คุณทวีศักดิ์  ไทพิทักษ์ ประธานกรรมการ
คุณยุธนา วิญญูพงศ์พันธ์ รองประธานกรรมการคนที่1
คุณธีรพงศ์  กฤษฎาธีระ รองประธานกรรมการคนที่2
คุณเอกวิทย์ จิตรดา กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ
คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ รองประธานกรรมการคนที่2
คุณชูชาติ  พนัสอัมพร เลขนุการ
คุณมณฑล แพทอง เหรัญญิก
คุณณฐกร แก้วดี กรรมการเขตชลบุรี
คุณปานศิริ  ไพศาลอนันทน์ กรรมการเขตชลบุรี
คุณปิยศักดิ์  ตันหยงมาศกุล กรรมการเขตกรุงเทพ
คุณเทิด ลำภา กรรมการเขตระยอง
คุณยุทธนา อ่ำกลิ่น กรรมการเขตระยอง
คุณพรหมณัฐ  ยุทธ์ธนโรจน์ กรรมการ(PTTGC)
คุณสุวรรณา ลีลานุเกษมพงศ์ กรรมการ(SPRC)
คุณสุขสันต์ ขุนโต กรรมการ(GPSC)
คุณณิชา  ศรีจันทรนนท์ กรรมการ(PTTGC)
     
     
ผู้ตรวจสอบกิจการ    
นายเมธี  ภูศรี  
นายนราชิต ภัทรกุลปรียา  
     
     
เจ้าหน้าที่สหกรณ์    
เป็นสุข บุญยะโกวิทย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
สุมาลี ดาวเรือง เจ้าหน้าที่การเงิน
รัศมี  พันธุประภาส เจ้าหน้าบัญชี
พงศ์ผกา  ศรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
อภิญญา อภิชาติโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์