คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32 (พ.ศ.2559)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 15:34 น.
 2515

คณะกรรการดำเนินงานชุดที่ 32 (2559)

 
คุณทวีศักดิ์    ไทพิทักษ์     ประธานกรรมการ
คุณยุธนา  วิญญูพงศ์พันธ์    รองประธานกรรมการคนที่1
คุณชูชาติ    พนัสอัมพร  กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ
คุณณฐกร   แก้วดี   รองประธานกรรมการคนที่2
คุณทองพูน    กมเลศร์    เลขานุการ
คุณเอกวิทย์       จิตรดา   เหรัญญิก
คุณไพศาล      สลักฤทัย  กรรมการเขตชลบุรี
คุณนคร   บุรีเทศน์    กรรมการเขตศรีราชา
คุณปิยศักดิ์   ต้นหยงมาศุกล   กรรมการเขตกรุงเทพ
คุณชาญชัย  มูลจันทร์หอม  กรรมการเขตระยอง
คุณยุทธนา   อ่ำกลิ่น   กรรมการเขตระยอง
คุณประเสริฐ   เส็งดองไพร   กรรมการ(PTTGC)
คุณปณิตา คุ้มกล้วย  กรรมการ(PTTME)
คุณสุขสันต์    ขุนโต  กรรมการ(GPSC)
คุณพรชัย    ชินะอมรัตน์    กรรมการ(PTTGC)
     
     
ผู้ตรวจสอบกิจการ    
คุณธีระพงศ์ กฤษฎาธีระ  
คุณประมวล   จำปาทอง  
     
     
เจ้าหน้าที่สหกรณ์    
เป็นสุข     บุญยะโกวิทย์   ผู้ช่วยผู้จัดการ
สุมาลี ดาวเรือง   เจ้าหน้าที่การเงิน
รัศมี พันธุประภาส  เจ้าหน้าบัญชี
พงศ์ผกา ศรศรี    เจ้าหน้าที่ธุรการ
อภิญญา  อภิชาติโยธิน   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์