คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 (พ.ศ.2561)

โดย admin
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 15:37 น.
 2707

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 (2561)

 
 
คุณจักรกฤษณ์ เล็กท่าไม้ ประธานกรรมการ
คุณณฐกร แก้วดี รองประธานกรรมการคนที่1
คุณธีรพงศ์  กฤษฎาธีระ กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัการ
คุณปิยศักดิ์ ตันหยงมาศกุล รองประธานกรรมการคนที่2
คุณสุภชัย สมานสินธุ์ เลขานุการ
คุณจรัญ แก้วมา เหรัญญิก
คุณพรชัย พลอยเพชรา กรรมการเขตชลบุรี
คุณมณฑล แพทอง กรรมการเขตศรีราชา
คุณกรวรา  โพธิพันธุ์ กรรมการเขตชลบุรี
คุณชาญชัย มูลจันทร์หอม กรรมการเขตระยอง
คุณอรรณพ ดีเหลือ กรรมการเขตระยอง
คุณประเสริฐ  เส็งดอนไพร กรรมการ(PTTGC)
คุณสุวรรา ลีลานุเกษมพงศ์ กรรมการ(SPRC)
คุณสุพรรณี ฟูกำเนิด กรรมการ(TES)
คุณพิชัย ชินะอมรัตน์ กรรมการ(PTTGC)
     
     
ผู้ตรวจสอบกิจการ    
คุณเมธี ภูศรี  
คุณบวรกฤษฏิ์ ฉากพิมายทวีกุล