การให้บริการเงินกู้ ปลอดเงินต้นและรับสมัครสมาชิกที่สนใจเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในอนาคต เข้าอบรม “ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ”

โดย admin
 วันที่ 24 ธ.ค. 2564 เวลา 07:47 น.
 1669
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด
 
            สหกรณ์ฯขอประชาสัมพันธ์ข่าวให้กับสมาชิกได้รับทราบ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
           1. การให้บริการเงินกู้ ปลอดเงินต้น
ประเภทเงินกู้ เงื่อนไขการให้กู้ อัตราดอกเบี้ย การจ่ายคืนเงินต้น
1.เงินกู้สุขใจวัยเกณียณ
(เฉพาะสมาชิกพิเศษ)
เปิดบริการตลอดไป
 
- กู้ไม่เกิน 50% ของหุ้นสะสม
- จ่ายดอกเบี้ยต่อปี
หลังวันประชุมใหญ่
- ระยะเวลาชำระคืน 180 งวด
4.50% ต่อปี - ปลอดเงินต้นตลอดสัญญา
- ชำระคืนได้ตลอดเวลา
 
2. เงินกู้ 90% ของค่าหุ้นสะสม
เปิดบริการตลอดไป
- กู้ได้สูงสุด 90% ของค่าหุ้นสะสม โดยไม่กำหนดเพดาน
- จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
- ระยะเวลาชำระคืน 180 งวด
4.50% ต่อปี - ปลอดเงินต้น 3 ปี (36 เดือน)
- ชำระคืนได้ตลอดเวลา
3.เงินกู้สามัญปลดหนี้ภายนอกสหกรณ์
ขยายเวลาเปิดบริการถึงเดือนธันวาคม 2565
- กู้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือน สูงสุด 5 ล้านบาท
- เพื่อชำระคืนหนี้สถาบันหรือหนี้บุคคล
- ระยะเวลาชำระคืน 180 งวด
- กำหนดการส่งเรื่องขอกู้
(1) รอบแรกภายในวันที่ 10
(2) รอบสองภายในวันที่ 20
5.50% ต่อปี - ปลอดเงินต้น 3 ปี (36 เดือน)
- ชำระคืนได้ตลอดเวลา
- หักโบนัส 30% เพื่อชำระคืนเงินต้นทุกปี จนครบสัญญา
หมายเหตุ : สมาชิกที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Website www.pttngbsc.com
และส่งเอกสารการขอกู้ได้ก่อนทาง E-mail:pttngbs@pttplc.com และส่งเอกสารตัวจริง
มายังสหกรณ์ฯภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
2.รับสมัครสมาชิกที่สนใจเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในอนาคต
เข้าอบรม “ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ”
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
  1. ส่งใบสมัครโดยตรงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด
  2. สหกรณ์ฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทะเบียนเข้าอบรมให้เป็นจำนวนเงิน 1,700.00 บาทต่อท่าน
  3.  
  4. สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 8 มกราคม 2565
หมายเหตุ : สามารถส่งเอกสารได้ก่อนทาง E-mail:pttngbs@pttplc.com และส่งเอกสารตัวจริง
มายังสหกรณ์ฯภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
           
                            ทองพูน กมเลศร์
        ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์