ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่ 2565

โดย admin
 วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 16:17 น.
 1047
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ “การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565”
1. กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี Onsite 100%
   - วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น.
   - โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ห้องประชุมแสนสุข จังหวัดชลบุรี
   - สมาชิกที่เข้าประชุม ได้รับเงินช่วยค่าเดินทางและค่าอาหาร
      ท่านละ 1,700 บาท
   - สหกรณ์ฯ ไม่มีการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการประชุม
   - สมาชิกที่เข้าประชุม ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในที่ประชุม
    และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของบริษัทต้นสังกัดที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
2. กำหนดการลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่
    - เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30 เป็นต้นไป
    - สมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 07.30 – 10.30 น. เป็นผู้มีสิทธิได้รับการจับรางวัลในที่ประชุมใหญ่
   - สมาชิกผู้เข้าประชุมใหญ่ต้องแสดงหลักฐานลงทะเบียน ดังนี้
     (1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงาน 
     (2) แจ้งเลขที่สมาชิก ที่โต๊ะลงทะเบียน
3. รายงานผลการสรรหากรรมการชุดที่ 39 ปี 2566 (ตามเอกสารแนบ)
4. ดาวน์โหลด เอกสารการประชุมใหญ่ ได้ที่ www.pttngbsc.com หรือ แสกนผ่าน QR Code
                    QR Code รายงานกิจการ
                  UploadImage
               QR Code เปรียบเทียบแก้ไขข้อบังคับ
                  UploadImage
 
5. แผนที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี สถานที่จัดประชุมใหญ่ (ตามเอกสารแนบ)
หมายเหตุ  หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนลงหาดบางแสน(แยกแกแล็คซี่) เนื่องจากมีการซ่อมถนน
 
สมาชิกทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง
ได้ที่ Line @ Pttngbs, Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.
และ Website www.pttngbsc.com
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทองพูน กมเลศร์
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์